Kjøpsbetingelser Perfekte Gulv AS

 1. Generelt. Betingelsene gjelder for alt salg fra Perfekte Gulv så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.
 2. Avtaleinngåelse og ordrebekreftelse. Du må ha fylt 18 år for å kunne handle av Perfekte Gulv AS. Avtalen er bindende for begge parter når vi mottar din bestilling. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har   forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at  det forelå en slik feil. Når vi har mottatt din bestilling, sender vi deg en ordrebekreftelse per e­post. Sjekk at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, osv. Skulle ordrebekreftelsen ikke samsvare med bestillingen, ta kontaktmed oss umiddelbart. Minimum ordre er 25m2. Alle endringer av en ordre eller av disse vilkårene skal avtales skriftlig.
 3. Priser og betaling. Alle priser er oppgitt eks. frakt, men inkl. mva med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Ved spesialbestillinger (ikke lagerførte gulv) skal 50% av totalsummen innbetales før gulvet settes i produksjon.  Forsinkelser som følge av sen eller ikke innbetalt forhåndsbetaling er ikke Perfekte Gulv sitt ansvar. Innen utlevering
  skal totalbeløpet være innbetalt til vår konto. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
 4. Levering. Alle oppgitte leveringstider er veiledende, og kan avvike. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Leveringstid oppgis i antall virkedager, og Perfekte Gulv har ikke ansvar for eventuelle forsinkelser forårsaket av befrakter eller vår leverandørs lager.Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 5 dager etter kjøpsdato. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Lagerleie per uke etter første 5 dager er kr 800,- per uke.Ved levering/frakt til adresse, menes til tilgjengelig gårdsplass på gateadresse. Det er ikke inkludert innbæring til bolig.Perfekte Gulv kan besørge levering hjem til deg. Det vil i så fall fremkomme av ordrebekreftelsen med en egen ordrelinje som heter “hjemlevering” eller lignende. Om det ikke er en slik ordrelinje forstås det at varene hentes på vårt lager i Oslo & Drammens området. Våre gulv er som regel unike for vår kunde. De produseres etter dine mål og spesifikasjoner (tilvirkningsvarer), og sendes vanligvis i løpet av cirka 3-7 uker.  Inneholder din bestilling både lagervarer og tilvirkningsvarer, leveres den samlet om ikke annet er avtalt. Ønsker du å få gulvet ditt i flere sendinger, kan vi selvfølgelig ordne dette mot fakturering av høyere fraktpris. Levering skjer til leveringsadresse angitt i bestillingen. Vi vil tilstrebe leveranse til hele Norge, men områder uten normal veiforbindelse vil vi levere til nærmeste mulighet for avlossing med lastebil. Vår logistikkpartner vil varsle deg i forkant av leveringen ved å ringe til mobilnummeret oppgitt i bestillingen. For å levere til adressen du oppgir, forutsetter vi kjørbar vei fram til leveringsadressen med stor lastebil. Dersom dette er et problem, ber vi deg ringe oss slik at vi kan finne en annen løsning. Levering skjer med lastebil med løftelem  dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi leverer derfor på gateplan, så nært ditt hus som det er praktisk mulig å komme med lastebil og jekketralle (sjåførens vurdering). Vennligst ta kontakt om du ønsker levering med kranbil. Om ikke annet er avtalt er du forpliktet til å hjelpe til med å lesse av uten vederlag.   Møter du ikke opp til avtalt leveringstidspunkt, kan vi være nødt til å viderefakturere deg transportørens gebyr for en bomtur, eller losse varene i ditt fravær (da ansees leveringen som utført). På samme måte kan vi være nødt å viderefakturere transportørens gebyrer for unødig ventetid forårsaket av kunden.Vi forbeholder oss retten til å avvike fra oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Vesentlige skrive- eller trykkfeil fra Perfekte Gulvs side kan endres dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 5. Varelevering. Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for umiddelbart å kontrollere varen for ytre skade. Dersom feil oppdages, må dette noteres på transportselskapets fraktbrev, og underskrives av kunde og sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev.
 6. Montering. Vi ber om at du eller din montør følger vår legge­ og installasjonsveiledning. Vær spesielt oppmerksom på  veiledning om oppbevaring av gulvet før installasjon, behandling rett etter installasjon og veiledning om styring av
  gulvvarme. Om du ikke har mottatt våre veiledninger, ta kontakt så ettersender vi disse. Dersom vår veiledning  ikke følges for montering og bruk kan det medføre tap av garanti og reklamasjonsrett.
 7. Reklamasjon. Kunden skal undersøke varen ved avhenting, og umiddelbart melde fra til Perfekte Gulv dersom det er feil eller mangler ved utlevert vare. Ved transportskade på varer, skal dette noteres skriftlig på fraktbrev ved henting eller levering. Skjulte skader på varen skal meldes inn senest etter 48 timer fra mottak av varen. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Perfekte Gulv har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde fra om dette slik at Perfekte Gulv kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom feil og mangler ikke meldes fra om straks.
 8. Avhjelp. Perfekte Gulv skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet iverksette tiltak for å utbedre/reparere feilen. Perfekte Gulv dekker ikke utgifter som måtte følge av at kunden på eget initiativ iverksetter utbedringstiltak, ut over det som måtte være avtalt med Perfekte Gulv. Perfekte Gulv har rett til å besiktige rapporterte feil og mangler. I reklamasjonssaker kan leverandøren sende en servicemann for å vurdere årsak og servicetiltak.
 9. Angrefrist. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
 10. Retur. Kampanje-/tilbudsvarer og bestillinger fra lager utenfor Norge tas ikke i retur. Alle returer skal avtales med selger på forhånd før kjøp, og varer tas ikke i retur etter 30 dager fra kjøpsdato. Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur, minimum 6 kartonger. Kun varer som har feil taes i retur etter avtale. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering.  Pakker skal emballeres og returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Ved retur som ikke er grunnet reklamasjon blir det trukket 15% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.
 11. Ekstraordinære forhold. Perfekte Gulv er kun pliktig til hjelp dersom feil eller mangler ved varen kan påvises. Ved forhold utenfor Perfekte Gulvs kontroll, og som Perfekte Gulv ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, har Perfekte Gulv ikke ansvar, heller ikke for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Perfekte Gulvs side.
 12. Salgspant/Betalingsvilkår. Perfekte Gulv har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Alle kjøp forutsetter 100% betaling av varen før utlevering. Ingen varer kan sendes ut fra våre leverandørers lager før betaling er fullført. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.
 13. Endring i vilkårene. Perfekte Gulv forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 14. Force majeure. Er Perfekte Gulv forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Perfekte Gulv fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 15. Produktkontroll. Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert.